BIROUL COMERCIAL Imprimare E-mail
Administratia activitatilor comerciale si protectie sociala - Alexandria

- verifica documentatia pentru eliberarea avizelor de functionare .
- verifica documentatia pentru eliberarea autorizatiilor persone fizice si asociatii familiale care desfasoara activitati economice in mod independent .
- vizeaza anual autorizatiile AF / PF .
- analizeaza documentatia depusa pentru anularea autorizatiilor dePF/AF;
- verifica documentatia pentru eliberarea autorizatiei transport taxi .
- vizeaza anual autorizatiile de transport taxi .
- verifica si controleaza activitatea desfasurata de agentii economici de pe raza municipiului Alexandria cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

A) Documenatia necesara eliberarii avizelor de functionare se depune la Centrul de informatii pentru cetateni si trebuie sa cuprinda:
- cerere tip (Xerox Primarie);
- copie certificat de inregistrare;
- copie act constitutiv;
- copie dovada spatiu;
- acord vecini si aprobarea hotaririi adunarii generale a asociatiei de propietari (dupa caz)
- plan de situatie , rlv , memoriu ethnic , pentru spatiul unde urmeaza sa se desfasoare activitatea.

B) Documentatia necesara eliberarii autorizatiei pentru desfasurarea activitatii ca AF/PF:
- cerere tip (Xerox Primarie) in cazul asociatiei familiale trebuie sa contina semnaturile tuturor membrilor asociatiei;
- rezervare denumire firma de la Reg.comertului;.
- certificatul de cazier fiscal al persoanei solicitante, respective al fiecarui membru al asociatiei familiale in original;
- copii de pe actele de identitate;
- certificatul medical pentru persoana fizica,respective pentru fiecare membru al asociatiei familiale,prin care se atesta ca starea sanatatii le permite desfasurarea activitatii pentru care se solicita autorizarea , eliberat de medical de families sau de o unitate sanitara;
- declaratia-tip pe propria raspundere ca indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar,sanitar - veterinar, protectiei mediului,protectiei muncii si apararii impotriva incendiilor , precum si reglementarile specifice protectiei consumatorului pentru activitatea desfasurata si normele de calitate a produselor si serviciilor puse pe piata;
- copii de pe documentele care dovedesc pregatirea profesionala ,sau dupa caz experienta profesionala, pentru care se solicita autorizarea;

C) Documentatia pentru anularea autorizatiilor AF/PF:
- cerere;
- autorizatia in original;

D) documentatia pentru eliberarea autorizatie taxi cuprinde :
- copie de pe certificatul de inmatriculare;
- copie de pe licenta de transport ;
- copii licente de executie ;
- certificatul de agreere ;
- copia certificatului de inmatriculare si a cartii de identitate a autovehiculului ;
- talonul anexa la certificatul de inmatriculare ;
- asigurarea pasagerilor si bagajelor ;
- asigurarea obligatorie de raspundere civila auto ;
- dovada ca fiecare taximetrist este angajat al operatorului de transport ;
- dovada pregatirii profesionale eliberata de agentia Autoritatii Rutiere Romane ;